אין חדש תחת השמש

מילים: צרויה להב / לחן: דויד ברוזה


כי נולדנו היום וחיינו כבר
אינסופית הדרך
כי גלוי ונסתר הם ילדי האור וילדי הצל
מגלים בין גלי החידה הזאת, אגדה אחרת
ומעירים פעמון ישן שיצלצל

אין חדש תחת השמש
אין חדש
אין

מחפשים ממחסור, מחזיקים קצה חוט
או פנינה ביער
מדברים מבדידות
כדי למצוא חבר מאותו מקום
בין שפיות לטירוף, בין ייאוש לצחוק
בין שמחה לצער
יש אהבה אמתית, קן של חם

אין חדש תחת השמש...

והפחד זוחל בין ענפי העץ
שמבשיל אשכולות
יש פצעים שניתן לרפא
אולי, אולי, יש כאלה שלא

המספר מחפש משמעות בסיפור
אוסף שאלות
לפעמים רוקע ברגל
מתי, מתי, יחזירו לו את שלו

אין חדש תחת השמש...


Nothing New Under the Sun (Ein Hadash TAchat Ha’shemesh)


Lyrics: Tzruya Lahav
Music: David Broza

For we were born today and have already lived,
endless is the road for hidden and revealed
are the children of light and the children of shadow.
Discovering among the waves of this riddle,
a different legend, and waking an ancient bell to ring

There is nothing new under the sun
Nothing new
Nothing

Searching in scarcity, holding a thread,
or a pearl in the forest, speaking in loneliness
to find a friend from the same place.
Between sane and mad, despair and laughter,
between happiness and sorrow, there is true love,
a nest of warmth

There is nothing new under the sun
Nothing new
Nothing

Fear crawls through the trees’ branches,
with ripening clusters, there are wounds
that can be healed. Perhaps, perhaps,
there are those that cannot
The teller seeks meaning in the story,
gathers up questions, sometimes stomps his foot.
When, when, will they return what is his

There is nothing new under the sun...Nada Nuevo Bajo El Sol (Ein Hadash TAchat Ha’shemesh)

Letras: Tzruyá Lahav
Música: David Broza

Porque nacimos hoy y ya hemos vivido,
infinita es la senda, porque son visibles
y ocultos, los hijos de la luz y los hijos
de la sombra. Descubriendo entre las olas
de este acertijo, otra leyenda, y despertando
una vieja campana para que suene

Nada nuevo bajo el sol
Nada nuevo
Nada

Buscando desesperadamente, agarrados
a un clavo ardiendo, una perla en el bosque,
hablando en la soledad para encontrar
un amigo del mismo lugar. Entre la cordura
y la locura, entre la desesperación y la risa,
entre la alegría y el dolor, hay amor verdadero,
un nido de calor

Nada nuevo bajo el sol…

Y el miedo se arrastra entre las ramas
de los árboles, donde maduran racimos,
hay heridas que pueden curarse. Quizás,
quizás, hay otras que no

El narrador busca el significado de la historia,
colecciona preguntas, a veces patalea.
Cuándo, cuándo, le devolverán lo que es suyo
Nada nuevo bajo el sol...