תנאי שימוש באתר


פרק א' - כללי

1.       תקנון זה מגדיר את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמשים בו, וכל התנאים הכלולים בו מהווים הסכם בין המשתמשים באתר לבין עצמם ובינם לבין בעלת האתר חברת פטיפון בע"מ (להלן:"פטיפון"). השירותים המוענקים על ידי פטיפון במסגרת האתר כפופים לתנאים הכלולים בתקנון זה, ומשתמש שנרשם כדין לאתר מקבל על עצמו את כל התנאים הכלולים בתקנון זה אשר מהווים הסכם מחייב בין כל הצדדים כמתואר לעיל. למשתמשים באתר לא תהיה כל טענה או תביעה נגד פטיפון, מנהליה ועובדיה, ועל פטיפון לא תחול כל אחריות שהיא כלפי המשתמשים באתר, למעט בגין הפרה של התחייבויותיה הכלולות במפורש בתקנון זה ובכפוף לתנאיו.

2.       השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של פטיפון.

3.       המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי פטיפון עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ולאור זאת, פטיפון אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.

4.       כל אדם או גוף המעוניין להפיץ תקליטי שדרים באמצעות האתר (להלן: "משתמש מפיץ") לאנשים והגופים החברים באתר כמשתמשי מדיה (להלן: "משתמשי מדיה") וכן לאנשים אשר יורידו את אפליקציית פטיפון ("האפליקציה") למכשירי הטלפון הנייד שלהם ו/או למחשבי הלוח (טאבלטים) ("משתמשי האפליקציה"), יפנה ל לפטיפון באמצעות האתר, על מנת לקבל את אישורה להצטרפותו כמשתמש מפיץ באתר; פטיפון לא תהיה חייבת לאשר את קבלתו של אדם או גוף כלשהו כמשתמש מפיץ באתר, ואף לא תהיה חייבת לנמק את הסיבות לאי מתן האישור כאמור לעיל. עם קבלת אישורה של פטיפון להצטרפותו של משתמש מפיץ לאתר, ייפתח עבורו חשבון מיוחד באתר אשר באמצעותו הוא יהיה רשאי לעשות שימוש באתר - הכל על פי הכללים הקבועים בתקנון זה. 

5.       כל אדם או גוף המעוניין לקבל תקליטי שדרים ממשתמשים מפיצים באמצעות האתר, יפנה לפטיפון באמצעות האתר, על מנת לקבל את אישורה להצטרפותו כמשתמש מדיה באתר; פטיפון לא תהיה חייבת לאשר את קבלתו של אדם או גוף כלשהו כמשתמש מדיה באתר, ואף לא תהיה חייבת לנמק את הסיבות לאי מתן האישור כאמור לעיל. עם קבלת אישורה של פטיפון להצטרפותו של משתמש מדיה באתר, תיפתח עבורו מחיצה מיוחדת באתר אשר באמצעותה הוא יהיה רשאי לעשות שימוש בכל היישומים אשר יועמדו לרשותו באתר - הכל על פי הכללים הקבועים בתקנון זה. 

6.       כל אדם או גוף המעוניין לקבל לשמוע באמצעות האפליקציה את תקליטי השדרים שיועלו מעת לעת על ידי המשתמשים המפיצים באמצעות האתר, ירכוש ו/או יוריד את האפליקציה למכשיר שברשותו ("משתמש האפליקציה"). הורדת האפליקציה מהווה את אישורו של משתמש האפליקציה לתנאי הקבועים בתקנון זה; פטיפון לא תהיה חייבת לאשר את קבלתו של אדם או גוף כלשהו כמשתמש אפליקציה, ואף לא תהיה חייבת לנמק את הסיבות לאי מתן האישור כאמור לעיל. עם קבלת אישורה של פטיפון להצטרפותו של משתמש האפליקציה, תעמוד למשתמש האפליקציה אפשרות לשמוע את תקליטי השדרים, ולעשות שימוש בכל היישומים אשר יועמדו לרשותו באפליקציה - הכל על פי הכללים הקבועים בתקנון זה. 

7.       התחייבותה של פטיפון למתן שירותים למשתמש באתר תהיה כפופה לעמידתו בכל תנאי תקנון זה במדוייק ללא יוצא מן הכלל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פטיפון תהיה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לסיים את ההתקשרות בינה לבין משתמש באתר מבלי שתהיה חייבת לנמק את הסיבות לכך, וזאת בהודעה שתישלח אליו בדואר או במייל, ובמקרה כזה תסתיים ההתקשרות בין פטיפון לבין אותו משתמש בתום 7 ימים עסקים ממועד מתן ההודעה הנ"ל. 

"תקליט שדרים" בתקנון זה משמע - קובץ תקני כהגדרתו להלן בצירוף כל הקבצים והפרטים הנוספים שניתן לצרף אליו כאמור בתקנון זה. 

"משתמש" בתקנון זה משמע – משתמש מפיץ, משתמש מדיה, משתמש או גולש באתר או משתמש באפליקציה, לפי העניין.

8.       כל ההפצות נמצאות במערכת ונגישות לכל משתמש גם לאחר ההפצה (הלינק נשמר באתר פטיפון ל 24 חודשים לכל הפחות)..

9.       תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

10.       פטיפון רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.

פרק ב' - משתמש מפיץ

11.   משתמש מפיץ שנרשם לאתר כדין יהיה זכאי לקבל מפטיפון - כל עוד הוא רשום כדין באתר - את השירותים הבאים, בתמורה לתשלום המחיר כפי שייקבע מעת לעת על ידי פטיפון:

1.       תקליט שדרים יועלה לאתר על ידי משתמש מפיץ בפורמאט של קובץ WAV או כל פורמאט אחר שיוגדר באתר כקובץ תקני (להלן: "קובץ תקני"), ויועבר לתאים האישיים של אותם משתמשי מדיה אשר הוגדרו על ידי המשתמש המפיץ באופן הקבוע באתר (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש מפיץ יוכל לשנות מעת לעת את רשימת התפוצה של משתמשי מדיה אליהם הוא חפץ להעביר את תקליטי השדרים שלו באופן הקבוע באתר.

2.       פטיפון לא תאפשר העלאה לאתר של קבצים שאינם תקניים.

3.        משתמש מפיץ לא יכול לשלוח שוב לאותו משתמש מדיה תקליט שדרים שכבר נשלח אליו בעבר.

4.       משתמש מפיץ רשאי לקבוע סדר עדיפויות של מועדי הפצת תקליטי השדרים שלו בין משתמשי המדיה ברשימת התפוצה שלו כפי שיוגדר על ידו באופן הקבוע באתר.

5.       כניסה לתקליט שדרים כלשהו על ידי משתמש מדיה כלשהו, וכל שימוש שייעשה על ידי משתמש מדיה באותו תקליט שדרים הינם חסויים. מידע כאמור יוותר בידי ובבעלות פטיפון, אשר תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להעבירו למשתמש מפיץ ו/או לכל צד שלישי אחר, מבלי שלמשתמש המפיץ תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי פטיפון בקשר לכך.

6.       כל משתמש מפיץ יהיה רשאי לצרף לקובץ תקני שנשלח על ידו לאתר קובץ נוסף של קליפ של השיר הכלול באותו תקליט שדרים, וקובץ זה יועבר על ידי האתר למשתמשי המדיה אשר להם יועבר תקליט השדרים הנ"ל על פי הכללים הקבועים בתקנון זה.

7.       משתמש מפיץ רשאי לצרף לתקליט שדרים של אמן כלשהו שנשלח על ידו לאתר שלושה קבצים נוספים - קובץ קומוניקט, קובץ תמונת עטיפה לסינגל וקובץ תמונת פרומו לסינגל.

12.   בהעלותו תקליט שדרים לאתר מצהיר ומתחייב המשתמש המפיץ כי כל בעלי זכויות היוצרים, זכויות המבצעים ויתר בעלי זכויות הקניין הרוחני והזכויות האחרות בהקלטה הכלולה בקובץ התקני, בתוכן הכלול באותו תקליט שדרים (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - אירגונים לניהול משותף של זכויות המייצגים את בעלי הזכויות הנ"ל כגון אקו"ם, הפדרציה של חברות התקליטים בישראל, הפי"ל, אשכולות ועיל"ם - להלן: "האגודות") - נתנו את הסכמתם ורשותם כנדרש על פי כל דין לשידורו של תקליט השדרים בכל ערוץ שידור המצוייד ברשיון שידור כדין מהאגודות ומבעלי הזכויות הרלוונטים הנ"ל. כל בעלי הזכויות האמורים בסעיף זה ייקראו להלן: "בעלי הזכויות". האחריות הבלעדית לכל הנושאים החוקיים האמורים לעיל לגבי כל תקליט שדרים חלה על המשתמש המפיץ לבדו בלבד כלפי פטיפון, כלפי כל משתמשי המדיה שנכללו ברשימה תפוצה של אותו תקליט השדרים, וכלפי צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק משתמשי האפליקציה.

13.   משתמש מפיץ המעלה תקליט שדרים לאתר מצהיר ומאשר בזה כי גוף המשדר את הקובץ התקני במסגרת האמור בסעיף 7.3 לתקנון זה, אינו חייב בתשלום תמלוגים או תמורה אחרת כלשהי כלשהם בגין השידור הנ"ל, למעט חובת התשלום החלה על אותו גוף משדר כלפי האגודות מכח הרשיונות אשר ניתנו לו על ידם. ככל שיתברר בדיעבד כי מעבר לתשלום האמור לאגודות היה או יהיה צורך בתשלום נוסף לצדדים שלישיים, המשתמש המפיץ ישא באחריות המלא לביצוע התשלום.

14.   משתמש מפיץ יהא רשאי להעביר לרשות פטיפון, לצד החומרים לאלבום שיועברו בפורמטים המתוארים בסעיף בפרק ב', תמונות סטילס או קבצי וידאו אשר ישמשו את משתמשי המדיה המוסדיים להפצת התקליט. בהעברת התמונות מצהיר המשתמש כי התמונות מצויות בבעלותו הבלעדית וכי הוא נותן את הסכמתו לפרסמן בפלטפורמות הדיגיטליות ובעמודי המרשתת של משתמשי המדיה (לרבות רשתות חברתיות), לצורך הפצת השירים או המבצע הרלוונטי.

15.   משתמש מפיץ מאשר כי ידוע לו שמשתמשי האפליקציה יהיו רשאים לשמוע מעת לעת, את תקליטי השדרים שיועברו לאתר, ללא הגבלה, ומבלי שהוא ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לכל תמורה מפטיפון ו/או ממשתמשי האפליקציה, והוא מאשר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה כלפי פטיפון בקשר לכך. יובהר כי במקרים בהם משתמש האפליקציה יפר את זכויותיו של המשתמש המפיץ ו/או את הוראות תקנון זה, המשתמש המפיץ יהא רשאי לפעול ישירות מול משתמש האפליקציה, מבלי לגרוע מזכותה של פטיפון לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

16.   משתמש מפיץ מאשר בזאת לפטיפון ו/או למי מטעמה להעביר את תקליטי השדרים לצדדים שלישיים (אשר אינם בהכרח משתמשי מדיה או משתמשי האפליקציה), מתוך מטרה לקדם את החשיפה לתקליטי השדרים ו/או למשתמש המפיץ. בין הגופים אליהם מתכוונת להעביר פטיפון את תקליטי השדרים קיימים חנויות תוכן (דוגמת itunes), פלטפורמות תקשורת (דוגמת, MBOX), אפליקציות ותוכנות בתחום המוזיקה (דוגמת SHAZAM) וכד'.

יובהר כי משתמש המפיץ לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום מפטיפון ו/או מאותם צדדים שלישיים למעט במקרים בהם אותם גופים ייגבו כסף בגין השמעות ו/או הורדות השירים, וכי במקרה כאמור יהיה על המשתמש המפיץ להגיע להסדר כספי פרטני מול אותם גופים מבלי להטיל על פטיפון כל אחריות לעשות כן.

17.   משתמש מפיץ אחראי לבדו לכך שכל הפרטים הכלולים בכל הקבצים והחומרים שהועלה על ידו במסגרת תקליט השדרים הינם נכונים, עדכניים וניתן לפרסמם.

18.   משתמש מפיץ אחראי בלעדית לכך שאין בתוכן הכלול בקבצים שיישלחו על ידו לאתר משום פגיעה כלשהי ו/או הפרת חובה פלילית או אזרחית כלשהי כלפי צד שלישי כלשהו, ובפרט זה של זכויות יוצרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתמש המפיץ מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא יהיה במשלוח הקבצים שיישלחו על ידו לאתר משום הפרה כלשהי של חוק, ובפרט זה של חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק הגנת סימני מסחר, חוקי הפטנטים והמדגמים, חוקי זכויות יוצרים, חוקי זכויות מבצעים, פקודת הנזיקין או כל דין תקף אחר.

19.    משתמש מפיץ לא רשאי לבוא בטענות ו/או בתביעות כלשהן כלפי פטיפון במקרה שהיא תסרב להעביר למשתמשי המדיה - כולם או מי מהם - תקליט שדרים מסויים שנשלח על ידו לאתר, וזאת בכל מקרה בו פטיפון תראה לנכון לעשות כן לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בין היתר במקרה בו תתקבל על ידי  פטיפון פנייה ולפיה המשתמש המפיץ הפר חוק ו/או הפר זכויות של צד שלישי, ובין השאר עקב חשש כי העברת תקליט השדרים למשתמשי מדיה עלולה לעמוד בניגוד להצהרה כלשהי של המשתמש המפיץ ו/או עלולה להוות הפרה של תנאי ו/או התחייבות כלשהם החלים על משתמש מפיץ כאמור בתקנון זה.

20.   במקרה האמור בסעיף 6.12 לתקנון זה, בין אם היה צידוק להחלטתה של פטיפון ובין אם לאו, הסעד היחיד שיעמוד לרשותו של משתמש מפיץ כלפי פטיפון יהיה השבתו של כל סכום ששולם על ידו  לפטיפון בגין הפצת תקליט השדרים הרלוונטי שהעברתו נחסמה - במידה וסכום זה אכן נגבה בפועל על ידי פטיפון - וכל זאת מבלי שהדבר ייחשב כהפרה של תקנון זה על ידי פטיפון, ומבלי שיהיה בכך כדי להקנות למשתמש המפיץ כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כנגד פטיפון בגין האמור לעיל. האמור לעיל כפוף לחובתה של פטיפון להודיע לכל משתמש מפיץ על כך שקבצים כלשהם שנשלחו על ידו לאתר לא הועברו על ידי האתר לרשימת התפוצה שלו, וזאת באופן הקבוע באתר.

פרק ג' - משתמש מדיה

21.   משתמש מדיה שנרשם לאתר כדין יהיה זכאי לקבל - כל עוד הוא רשום כדין באתר - את השירותים הבאים, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לפטיפון: 

1.       לקבל במחיצה שלו באתר את תקליטי השדרים שהופנו אליו על ידי משתמשים מפיצים באתר.

2.       לעשות שימוש - לצרכיו האישיים בלבד - בכל הפונקציות המוגדרות באתר ואשר מיועדות לניהול האזנה, סינון תוכן, קיטלוג, הורדה ("download") של קבצים תקניים והדפסת הקבצים והחומרים האחרים המהווים חלק מתקליט השדרים. מעבר לאמור לעיל משתמש מדיה לא רשאי לבצע כל פעולה ובפרט זה להפיץ ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצרוב ו/או לסחור ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשמיע ו/או לבצע פומבית ו/או לשדר ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו בתקליטי השדרים המועברים אליו, בין אם בתמורה ובין אם לא.

3.       למרות האמור בסעיף 14.2 לעיל הרי משתמש מדיה העובד ו/או פועל במוצהר במסגרת תחנת רדיו ו/או תחנת טלוויזיה אשר הינה בעלת רשיון והרשאה כדין לשידור הקלטות ותכנים המוגנים בזכויות יוצרים ומבצעים מהאגודות, יהיה רשאי לאפשר באותה תחנה כמתואר לעיל העלאה לאוויר ושידור של תקליטי שדרים אשר יועברו אליו ממשתמשים מפיצים, בכפוף להתאמתה הטכנולוגית של התחנה לביצוע השידור, ובכפוף לביצוע  תשלום התמלוגים הנדרשים ע"פ חוק.

פרק ג' - משתמש אפליקציה

22.   משתמש אפליקציה יהיה זכאי לקבל - כל עוד הוא עושה שימוש כדין באפליקציה - את השירותים הבאים, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לפטיפון: 

1.       לשמוע, לצרכיו האישיים בלבד, באמצעות האפליקציה את תקליטי השדרים שהועלו על ידי משתמשים מפיצים באתר. למען הסר ספק, משתמש האפליקציה לא יהא רשאי לבצע הורדה  ("download") של קבצים, וחומרים המהווים חלק מתקליט השדרים.

2.       לעשות שימוש בפונקציות המוגדרות באפליקציה.

23.   מעבר לאמור לעיל משתמש אפליקציה לא רשאי לבצע כל פעולה ובפרט זה להפיץ ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצרוב ו/או לסחור ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשמיע ו/או לבצע פומבית ו/או לשדר ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו בתקליטי השדרים המועברים אליו, בין אם בתמורה ובין אם לא.

פרק ד' - פטיפון

24.   פטיפון לא תהיה אחראית לכל מקרה שבו לא יהיה ניתן לקבל תקליט שדרים לאתר ו/או להעבירו למשתמשי המדיה הכלולים ברשימת התפוצה של המשתמש המפיץ - כולה או חלקה - מסיבות טכניות כגון קובץ לא תקני ו/או באיכות ירודה ו/או בעיות תקשורת, חסימת כתובות אינטרנט, תקלות ובעיות הקשורות בשרתי אינטרנט וכיו"ב תקלות שאינן בשליטתה של פטיפון. פטיפון תעשה כמיטב יכולתה על מנת לאפשר את תיקון התקלה במהירות האפשרית, אך זאת מבלי שתחול עליה חבות כלשהו בקשר עם הצלחתה או אי הצלחתה לאפשר את תיקון התקלה. 

25.   פטיפון משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של שירותי פטיפון, אולם, על אף מאמצי השל פטיפון, שירותיה עשוים להיות מופרעים, מופסקים, מושהים או מעוכבים, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת פטיפון או שלא מרצונה.

24.    פטיפון לא תהיה אחראית לבדיקת נכונות הצהרות ו/או התחייבויות משתמשי האתר בקשר לתקליטי השדרים המועלים באתר, ולפיכך לא תהיה פטיפון אחראית כלפי משתמשי האתר בכל מקרה של אי נכונותן של ההצהרות הנ"ל ו/או אי קיומן של ההתחייבויות הנ"ל של משתמשי האתר באופן כללי ו/או לגבי תקליט שדרים זה או אחר, והאחריות הבלעדית בכל הקשור לכך תחול על משתמשי האתר לבדם. 

26.   מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מוסכם כי הסעד היחיד שיעמוד לזכותו של משתמש באתר כלפי פטיפון בגין הפרה כלשהי של התחייבות של פטיפון הכלולה בתקנון זה תהיה השבתו של כל סכום ששולם על ידו בגין תקליט שדרים שלא הועבר על ידי האתר לרשימת התפוצה הרלוונטית כמתחייב מתנאי תקנון זה. 

27.   התוכנות בהן נעשה שימוש באתר, התכנים (למעט כמובן תקליטי השדרים המועלים לאתר), הסימן המסחרי והלוגו של פטיפון, העיצובים הגראפיים, הטקסטים, אופן עריכתם, עיצובם ואופן הכללתם באתר - הינם קניינה הבלעדי של פטיפון ומוגנים על פי חוקי זכויות היוצרים, חוקי הפטנטים, חוקי סימני המסחר וכל דין אחר המגן על בעלותה של פטיפון בהם. כל שימוש שייעשה באמור לעיל על ידי צד שלישי כלשהו הינו אסור, ויהווה עילה לתביעה מצידה של פטיפון כנגד כל מי שמעורב בהפרת זכויותיה האמורות לעיל. 

28.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל שימוש כלשהו באתר ו/או בזכויותיה של פטיפון על ידי אדם ו/או גוף כלשהם בניגוד לתנאי תקנון זה ו/או שלא על פי האמור באותם תנאים - הינו אסור, ויהיה בו כדי להקנות  לפטיפון עילת תביעה כלפי אותו אדם או גוף על פי כל דין. 

29.   משתמש המפיץ יהיה אחראי לפצות ולשפות את פטיפון ואת יתר המשתמשים באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שייגרם למי מהם בשל אי נכונות כל אחת מתוך ההצהרות הכלולות במסמך זה ו/או בשל הפרה כלשהי של כל אחת מההתחייבויות החלות עליו כאמור בתקנון זה באופן כללי ו/או לגבי תקליט שדרים זה או אחר. למען הסר כל ספק, התחייבויותיו כאמור של המשתמש המפיץ יחולו ללא מגבלת זמן.

30.   פטיפון תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש מפיץ אשר נמסרו לה במסגרת פעילות האתר, בין היתר אך לא רק במידה והדבר נדרש לצורך ביצוע התשלומים באופן הקבוע באתר ו/או במידה והיא תידרש לכך מכח הדין. 

31.   הודעות מטעמה של פטיפון יינתנו למשתמשים באמצעות האתר, באמצעות ניוזלטר ו/או באמצעות המייל, וכל הודעה שתינתן באופן זה תחשב באופן אוטומטי כאילו הגיעה לידיעתו של המשתמש לכל דבר ועניין, והמשתמש מצידו לא יוכל לטעון כאילו לא קבל אותה. 

32.   זכויות וחובות המשתמשים באתר אינן ניתנות להמחאה אלא עם קבלת הסכמתה של פטיפון מראש ובכתב.

33.   כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

34.   האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר פטיפון אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, פטיפון לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

35.   פטיפון לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

36.   אין באמור בתנאי השימוש בכדי לגרוע מהסכמים, הזמנות עבודה וכל הבנה או הסכמה נוספים ו/או אחרים בין פטיפון לבין משתמשים מפיצים ו/או גולש האתר בקשר עם השימוש במערכת ו/או בשירותי פטיפון, ותנאי השימוש באים בכדי להוסיף עליהם.

37.   התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

 

עודכן לאחרונה ביום 28/4/2015